Privacyverklaring

Zodra u patiënt wordt bij Stichting De Leefstijlkliniek gaan we gegevens van u verwerken, zowel persoonsgegevens als medische gegevens. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Uw (medische) gegevens verwerken wij in uw patiëntendossier. Bij de verwerking van uw gegevens houden wij ons onder andere aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Bescherming van uw gegevens

Voor een goede (medische) behandeling is het noodzakelijk om gegevens van u te verzamelen: uw gezondheidstoestand, resultaten van onderzoeken, diagnose en behandelplannen. Deze worden in een medisch dossier vastgelegd. Behalve uw medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres en geboortedatum, uw contactgegevens en uw BSN.

Voor alle gegevens geldt dat we niet meer gegevens verwerken dan we nodig hebben om u goede zorg te kunnen verlenen. De medewerkers van De Leefstijlkliniek zijn getraind om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Ook hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen. Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden, ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser. 

Het delen van uw gegevens

De Leefstijlkliniek verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld aan (mede)zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling. Als het noodzakelijk is voor uw behandeling of gezondheid informeren wij uw (huis)arts die u heeft doorverwezen naar ons over de belangrijkste bevindingen. Ook delen wij uw gegevens wanneer wij u voor een behandeling of onderzoek doorverwijzen naar een andere zorginstelling. Dat laatste geschiedt nooit zonder uw medeweten en toestemming.  

In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens te delen met een andere partij, denk bijvoorbeeld aan het declareren van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. Ook delen we gegevens met partners die in onze opdracht een verwerking uitvoeren. Zo gebruiken wij voor het beheer en de registratie van uw gegevens computersystemen van andere partijen. In sommige gevallen is het mogelijk dat deze partijen ook toegang hebben tot uw gegevens. Als dat zo is dan zijn er schriftelijke afspraken gemaakt met deze partijen in een verwerkingsovereenkomst waarin de geheimhouding geregeld is. In alle gevallen bepaalt Stichting De Leefstijlkliniek het doel van deze verwerkingen. Gegevens worden nooit verwerkt voor andere doelen dan waarvoor wij deze verzameld hebben. Ook verkoopt De Leefstijlkliniek nooit gegevens aan derden. Conform artikel 30 van de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) houdt De Leefstijlkliniek een register bij waarin alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen het centrum worden vastgelegd.

Wij verstrekken geen gegevens als dit niet nodig is. Alle zorgverleners en medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zullen uw gegevens nooit met anderen delen als daar geen wettelijke of medische noodzaak voor is. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen zonder dat daar een wettelijke of medische noodzaak voor bestaat, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming. Nee zeggen mag uiteraard altijd. Dit heeft geen consequenties voor uw behandeling. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat wij gedwongen worden voor u te besluiten. Uw gezondheid weegt voor ons altijd het zwaarst.

Bewaartermijn

Voor het medisch dossier geldt een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar. Dit betekent dat wij uw medisch dossier 20 jaar bewaren te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Zodra u de dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw dossier inzien via het patiëntenportaal van De Leefstijlkliniek of een afschrift van uw medisch dossier opvragen door schriftelijk contact met ons op te nemen. Ook indien u uw gegevens wil wijzigen, kunt u dit kenbaar maken bij ons. Uw schriftelijke verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u indienen via ons contactformulier. Aangezien wij veel gegevens verzamelen en verwerken op grond van een wettelijke verplichting, is het niet altijd mogelijk om al uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Wij vragen u daarom altijd de reden van wijziging of verwijdering door te geven.   

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer zwart maken. De Leefstijlkliniek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Uw behandelend arts beoordeelt of er een aanmerkelijk belang is om uw dossier niet te verwijderen. Indien De Leefstijlkliniek tot verwijdering overgaat dan worden alle medische gegevens verwijderd. PatiëntID, naam, geboortedatum, adres, woonplaats, BSN, verzekeringsgegevens, afspraak historie, diagnose, declaraties, het verzoek tot verwijdering en goedkeuring van de arts, blijven behouden in verband met wettelijke verplichting.

Beeld- en geluidsopnamen 

Als patiënt komt er veel informatie op u af. Het is soms lastig om die informatie te onthouden. Daarom moedigt De Leefstijlkliniek het maken van geluidsopnamen in de spreekkamer voor privégebruik aan. U mag het gesprek met uw behandelend arts opnemen. Wij stellen het echter op prijs dat u dit aangeeft voordat u de opname maakt. Ook willen wij u er op wijzen dat het niet toegestaan is de opnamen openbaar te maken, bijvoorbeeld via social media. Het maken van beeldopnamen is niet toegestaan in verband met de privacy van onze medewerkers.  

Minderjarigen

De Leefstijlkliniek biedt geen diensten aan minderjarigen en verzamelt geen gegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie. 

Gegevens van websitebezoek 

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Voor meer uitleg over cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. 

Iets opgevallen?  

Is u iets opgevallen ten aanzien van de registratie van uw gegevens? Heeft u een lek gevonden of bent u een beveiligingskwetsbaarheid op het spoor? Dan verzoeken wij dit aan ons kenbaar te maken.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@dlkl.nl of telefonisch op 06-38688695. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.