Disclaimer

De huidige website heeft als doel om elke geïnteresseerde kennis te laten nemen van de goederen en diensten die door De Leefstijlkliniek worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van De Leefstijlkliniek en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor andere (acute) medische interventie. Leefstijlgeneeskunde is een onderdeel van de reguliere geneeskunde en sluit geen enkele andere geneeswijze uit. Leefstijlgeneeskunde heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.

Het is niet gegarandeerd dat leefstijlinterventies voor iedereen werken. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met de leefstijlinterventies doet. Deze verantwoordelijkheid kan nooit worden afgeschoven op therapieën of de trainer of de personen of organisatie die het gepatenteerd of uitgevonden heeft. De Leefstijlkliniek neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere artsen of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Toegang tot de website

Alle informatie, in de vorm van tekst, bestanden en beelden, wordt door De Leefstijlkliniek alleen op informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen, maar De Leefstijlkliniek behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot de private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker van de website. De bezoeker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van De Leefstijlkliniek en dat door de loutere mededeling van informatie aan De Leefstijlkliniek, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van De Leefstijlkliniek. Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van De Leefstijlkliniek middels het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden kan te allen tijde door De Leefstijlkliniek worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

Het geheel van informatie op de website van De Leefstijlkliniek, in de vorm van tekst documenten, beelden of andere, wordt door De Leefstijlkliniek ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege De Leefstijlkliniek inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden. De Leefstijlkliniek treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

Aanwezige links

Teneinde het bezoek van de website van De Leefstijlkliniek voor de gebruiker te vergemakkelijken, zijn links naar websites van derden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet gebruiken van deze links. Enige schade voortkomend uit het gebruiken van deze links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van De Leefstijlkliniek nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt. De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect is of niet functioneert, mag hiervan te allen tijde melding maken aan De Leefstijlkliniek. De Leefstijlkliniek behoudt zich het recht voor om te allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

Bescherming van intellectuele rechten

Het logo en de bedrijfsnaam van De Leefstijlkliniek behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van De Leefstijlkliniek. De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van De Leefstijlkliniek geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop. De Leefstijlkliniek draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van De Leefstijlkliniek, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan De Leefstijlkliniek in kennis te stellen, die dan het nodige zal doen om het betreffende materiaal van de website te verwijderen.

Meer informatie omtrent deze disclaimer kan u verkrijgen op het volgende emailadres: info@dlkl.nl