Algemene voorwaarden

De Leefstijlkliniek heeft met de huidige website tot doel om elke geïnteresseerde kennis te laten nemen van de diensten die door De Leefstijlkliniek worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van De Leefstijlkliniek. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden en verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij/zij de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Toegang tot de website

Alle informatie in de vorm van teksten, documenten, beelden en andere wordt door De Leefstijlkliniek enkel te informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch De Leefstijlkliniek behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van De Leefstijlkliniek en dat door de loutere mededeling van informatie aan De Leefstijlkliniek, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van De Leefstijlkliniek. Het verlenen van toegang tot het private gedeelte van de website van De Leefstijlkliniek middels het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, kan te allen tijde door De Leefstijlkliniek worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie

De informatie op de website van De Leefstijlkliniek in de vorm van teksten, documenten, beelden of andere wordt door De Leefstijlkliniek ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege De Leefstijlkliniek inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden. De Leefstijlkliniek treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende schade die voortkomt uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering. 

Aanwezige links

Om het gebruik van de website van De Leefstijlkliniek voor de bezoeker ervan te vergemakkelijken, kunnen links naar websites van derden worden geplaatst. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. Schade die voortkomt uit het gebruik van deze links valt buiten de aansprakelijkheid van De Leefstijlkliniek, aangezien deze geen garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van sites van derden en de informatie die op deze sites wordt verstrekt. De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, wordt uitgenodigd om dit te melden aan De Leefstijlkliniek. De Leefstijlkliniek behoudt zich het recht voor om te allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen. 

Bescherming van intellectuele rechten

Het logo en de bedrijfsnaam van De Leefstijlkliniek behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen niet gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van De Leefstijlkliniek. De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen op de website van De Leefstijlkliniek geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop. De Leefstijlkliniek draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijk een inbreuk zou plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van De Leefstijlkliniek worden verzocht hiervan De Leefstijlkliniek in kennis te stellen, die dan het inbreukmakende materiaal van de website zal verwijderen. 

Voor meer informatie omtrent deze disclaimer kunt u contact opnemen met De Leefstijlkliniek: info@dlkl.nl